Příprava výstavby zvýšení kapacity dálnice z Prahy do Mladé Boleslavi pokračuje

Ředitelství silnic a dálnic ČR má již zpracovánu dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) na rozšíření dálnice D10 od 3. až po 46. kilometr, tedy z křižovatky Radonice po Kosmonosy. Byly také zveřejněny i některé varianty řešení mimoúrovňových křižovatek.

Modernizace dálnice nemá být spojena pouze s jejím rozšířením, ale jsou zařazeny i varianty možného rušení některých EXITů, a to těch, které nejsou dnes údajně dostatečně vytíženy. Budoucí vytížení a zatížení celé spádové oblasti dopravou a škodlivými látkami je zjišťováno především za pomoci matematických modelů. Vše je zřejmě posuzováno v souladu s platnou legislativou a normami, které jsou staré i více jak 20 let. Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak i Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, orgány Ministerstva zdravotnictví – hygienické služby ještě neiniciovaly změny této legislativy a norem. Stále je vše posuzováno za použití těchto modelů a hraničních limitů. Určitě lze pokládat za zásadní aby vše bylo novelizováno a nová legislativa položila důraz na potřebu zjištění zatížení spádových lokalit u jednotlivých sjezdů z konkrétních zdrojů. Tedy nikoliv jen z matematických modelů, ale i z územních plánů, strategických plánů, vyjádření municipalit atd. Limity by měly být stanoveny s ohledem na dnešní znalosti vlivu všech zdrojů škodlivin a hluku na zdraví člověka. Je nutné ale zde i zmínit, že jedním z hlavních důvodů modernizace a zkapacitnění dálnice je skutečnost, že předchozí prognóza byla chybná. Správné plánování je tedy zásadní.

Ale uveďme si jeden příklad. Jedná se o využití tzv. staré hlukové zátěže v akustických studiích. Tato více jak 20 let stará metodika je dnes stále využívána a to v souladu se stále platnou legislativou. Mezní hranice 70 dB je ale dnes skutečně nepřijatelná. Nejde o splnění norem, ale o to, zda občané zde budou mít vůbec vhodné podmínky pro život. Výrazný vliv na zdraví člověka, u takto vysokých hodnot, je dnes nesporný. Navíc, co budeme dělat až tyto krajní hodnoty budou po realizaci odstranění křižovatek překročeny? Pro překotný rozvoj oblastí, které jsou v blízkosti Prahy, lze velice problematicky vše namodelovat.

Takže stále platí dvakrát měř, jednou řež. To měření musíme skutečně dobře „nastavit“ a řezat pouze s ohledem na skutečně dobře provedené prognózy. Tedy nespokojit se pouze se splněním podmínek, které vycházejí z 20 let staré legislativy a limitů. Určitě není ekonomické vše budovat 2x, stále vše upravovat a modernizovat. Jednak jde o finanční prostředky nás všech a jednak i zátěž na celé životní prostředí. To není jen zátěž od vlastní výstavby, ale i zátěž, která vzniká vlivem vyvolaných dopravních omezení, popojížděním v kolonách. Pokusme se o co nejlepší řešení. Právě tyto stavby stavíme pro budoucnost a pro občany. Ano, dálniční stavby nejsou přínosem pro všechny obyvatele. Ale my všichni jsme povinni minimalizovat nepříznivé vlivy na lokality, které jsou v jejich sousedství.