Rekapitulace: co je Konference o budoucnosti Evropy?

Jde o příležitosti pro veřejnost, jak ovlivnit budoucí směřování EU. Celý projekt nyní vrcholí výběrem podnětů a jejich přetavením do doporučení. Důležité bude, jak se k námětům postaví evropské instituce. Důležitá role má připadnout České republice, jež bude od července předsedat Radě EU.

Výsledky průzkumu Eurobarometr z podzimu 2020 ukázaly, že si 92 procenta Evropanů přeje, aby při rozhodování o budoucnosti Evropy byly hlasy a názory občanů více brané Klíčovým úkolem plenárních zasedání je prodiskutovat a vylepšovat návrhy na změnu. Účastní se jich zástupci evropských institucí, národních vlád a parlamentů. Právě to je cílem Konference o budoucnosti Evropy.

Evropský parlament, Rada EU (členské státy) i Evropská komise takto vyzvaly všechny občany, aby se podělili o své náměty na to, jakým směrem by se měla budoucnost Evropy ubírat, jaké priority by si EU měla stanovit a jak by se měla připravit na svět po krizi koronaviru. Evropské instituce přišly s požadavkem, aby debata byla co nejširší a aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí, hlavně pak mladých.

Konference není jen o tom, poslechnout si návrhy občanů. Jejich příspěvky představené v rámci digitální platformy jsou tématem debat s poslanci Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů, představiteli EU i národních vlád a dalších zainteresovaných stran. Na základě těchto diskusí budou vypracovány konkrétní návrhy, podle nichž bude EU jednat. Parlament, Rada EU i komise přislíbily, že občanům a jejich přáním budou naslouchat a budou se řídit výsledky a výstupy konference.

Zapojit se mohou všichni – bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání či profesi. Parlament chce, aby se do konference zapojilo co nejvíce mladých lidí. Ti své vize ohledně budoucnosti Evropy sdíleli i během Evropského setkání mládeže (EYE) v říjnu loňského roku.

Jak to celé funguje?

Digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy byla spuštěna 19. dubna 2021. Jejím prostřednictvím mohou lidé představit a sdílet své názory a návrhy na změnu a diskutovat o nápadech ostatních. Pokud to situace dovolí, mohou také organizovat vlastní akce. Právě tyto události jsou dalším místem pro nové náměty. Akce pro občany organizují i samotné členské státy.

Panelové diskuse evropských občanů přivedly k debatě lidi ze všech koutů Evropské unie. Panely započaly svou práci po letních prázdninách – probírají návrhy Evropanů představené v rámci digitální platformy a řeší otázku toho, co je potřeba v unii změnit. Panely jsou celkem čtyři, každý čítá 200 členů, přičemž se zaměřuje na jedno z následujících témat: Klíčovým úkolem plenárních zasedání je prodiskutovat a vylepšovat návrhy na změnu. Účastní se jich zástupci evropských institucí, národních vlád a parlamentů.

• silnější ekonomika, sociální spravedlnost, zaměstnanost, vzdělávání, mládež, kultura, sport a digitalizace
• evropská demokracie, hodnoty, práva, právní stát a bezpečnost
• klimatická změna, životní prostředí a zdraví
• EU ve světě a migrace.

Každá skupina se sešla třikrát a mohla si určit vlastní priority. Doporučení panelových diskusí byla představena na plenárních zasedáních konference.

Klíčovým úkolem plenárních zasedání je prodiskutovat a vylepšovat návrhy na změnu. Účastní se jich zástupci evropských institucí, národních vlád a parlamentů. Evropský parlament se snažil o to, aby se v plénu sešlo co nejvíce volených zástupců a aby zde občané sehrávali důležitou roli.

Čtyři Češky v pracovních skupinách pléna

Ustavující plenární zasedání se uskutečnilo v hybridní formě v sobotu 19. června 2021 ve Štrasburku. Druhá schůze se konala 22.–23. října a další, během nichž se bude debatovat o doporučeních z panelových diskusí občanů, následovala na konci roku 2021 a zkraje letošního roku.

Podívejte se na časovou osu Konference o budoucnosti Evropy: ZDE

Za Česko se do práce pléna zapojily europoslankyně Dita Charanzová, Markéta Gregorová, Radka Maxová a Michaela Šojdrová. Za fungování konference zodpovídá výkonná rada. Sestává z představitelů parlamentu, komise, rady a pozorovatelů.

Co bude výsledkem konference?

Výsledek konference bude záviset na doporučeních občanů a na debatách, které se jimi budou zabývat.

Na základě podnětů přijatých na plenárních zasedáních konference vypracuje výkonná rada závěrečnou zprávu, kterou musí plénum schválit. Očekává se, že bude k dispozici v nejbližších týdnech. Následně bude předložena parlamentu, radě a komisi, aby na jejím základě mohli činit příslušné kroky.

Parlament zdůraznil, že konference musí mít reálný dopad na EU a její směřování a že názory občanů musí být středobodem evropských politik a rozhodnutí. Slavnostní akce u příležitosti Konference o budoucnosti Evropy se má uskutečnit v Den Evropy 9. května ve Štrasburku.