SMO: Nedopustíme energetickou chudobu

Svaz měst a obcí ČR navazuje na již dost kritickou situaci v oblasti cen za elektrickou energii a teplo. Další ohrožení může přijít v řádu několika málo let. Proto nyní, kdy je možné vznést připomínky za ČR u Evropské komise, svaz připravil a rozeslal jednoznačnou pozici české vládě.

Svaz měst a obcí (SMO ČR) nyní doufá a věří, že jeho postoj kabinet ve svých připomínkách zohlední. „Z naší pozice jednoznačně vyplývá návrh dočasně zařadit zemní plyn a jádro mezi čisté zdroje,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „Jako organizace sdružující více než 2700 českých, moravských a slezských municipalit, ve kterých žije cca 80 procent obyvatel naší republiky a které jsou stejně jako domácnosti a podniky závislé na dostupných zdrojích energií, považujeme za vhodné vyjádřit oficiálně naše stanovisko k otázce budoucnosti české energetiky.“

Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě zastává názor, že je třeba vybudovat finančně, sociálně a environmentálně udržitelný energetický mix. Jádro a zemní plyn jsou podle svazu pro vytvoření tohoto všeobecně udržitelného mixu zcela klíčové a jejich zahrnutí coby zdrojů pouze střednědobě přípustných nepovažuje za šťastné. Grémium SMO ČR schválilo proto oficiální pozici SMO ČR k otázce projednávání budoucnosti jádra a zemního plynu, která názor této organizace blíže vysvětluje.

Svaz měst a obcí České republiky už apeloval na Senát ČR výzvou přijatou XVIII. sněmem SMO ČR dne 22. října 2021 v Hradci Králové, kde zdůrazňuje potřebu revize současného nastavení energetické politiky Evropské unie a s ní spojenou legislativou. Velký tlak na rychlou implementaci tzv. bezuhlíkové agendy bez dostatečného přihlédnutí ke geografickým a historickým rozdílům mezi jednotlivými členskými státy skrývá nebezpečí, že povede k nárůstu negativních externalit.

V prostředí České republiky, míní svaz, je vzhledem k přírodním podmínkám zcela nemožné uspokojit podstatnou část poptávky po energiích pouze z obnovitelných zdrojů typu solární, vodní či větrné energie. Představa fungujícího energetického zásobování bez využití jádra, plynu a doplňkově i energie získané z odpadů je v našich podmínkách pouhou fikcí. Strategie transformace české energetiky by měla odpovídat reálným technologickým možnostem, při maximální udržitelnosti v environmentální, ekonomické a sociální sféře.

Svaz měst a obcí považuje za úspěch fakt, že v aktuálním návrhu nařízení Evropské komise byla jaderná energie zařazena mezi zdroje významně přispívající ke zmírnění změny klimatu a významně nepoškozující environmentální cíle. Časové omezení do roku 2040, resp. do 2045, však nepředstavuje dostatečnou dobu pro realizaci a rozvoj zdrojů jaderné energie. Energetický problém ČR nové nařízení pouze odsouvá při potenciálně velkých, nenávratných investicích, které zatíží státní rozpočet a budou mít dopad v konečném důsledku také na financování samospráv.

Situace také může vést k dramatickému nárůstu energetické chudoby v České republice, což může ohrozit sociální smír a také bezpečnost společnosti. Dopady budou znát především v samotném území.

Svaz měst a obcí dále oceňuje zařazení plynu mezi takzvané zelené zdroje. Bohužel i v tomto případě je návrh pouze dočasným kompromisem. Stejně jako jaderná energie je plyn klasifikován jako udržitelný zdroj pouze dočasně, navíc jsou zde nastaveny podmínky, které v současné energetické situaci nejsou proveditelné.

Svaz měst a obcí ČR varuje tedy v těchto souvislostech varuje před rozhodnutími, které budou mít za důsledek propady celých skupin obyvatel pod hranici energetické chudoby. Toto by ohrozilo nejen sociální smír, ale ochotu participovat na nutných klimatických opatřeních jako takových.