Digitální transformace v Siemens Elektromotory Mohelnice pokračuje

Digitální transformace se odehrává v mohelnickém závodě SIEMENS Elektromotory již několik let. Letos se dostává do nové etapy, která je ve znamení implementace vyšších řídících systémů. Digitální továrnou se podnik chce stát do pěti let.

Definicí digitální továrny je mnoho a pro každou společnost může digitalizace představovat něco jiného. Pro Siemens Elektromotory Mohelnice znamená pojem digitální továrna dokonalou kontrolu nad výrobním procesem a schopnost na základě okamžité zpětné vazby z výroby a doporučení vyšších řídících systémů se v reálném čase přizpůsobovat a předcházet kritickým stavům. Právě takového stavu chce mohelnický závod do pěti let dosáhnout. „Proces digitální transformace je především o práci s daty a jejich následném využití pro efektivní a flexibilní řízení výrobních procesu,“ říká šéf Siemens Digital Factory Mohelnice Marián Bolebruch.

„Jsme rádi, že jsme se stali součástí společného projektu s předními výrobními podniky Siemens, jehož cílem je navrhnout novou strategii digitalizace a zásadně modifikovat IT/OT architekturu, která řeší, jak v reálném čase sbírat data z výrobních zařízení a z technologií a jak tato data vyhodnocovat s využitím našeho cloudového systému pro průmyslový internet věcí MindSphere,“ vysvětluje Marián Bolebruch. Data současně dostávají i další klíčové aplikace a uživatelé, kteří je využívají je ke zvýšení flexibility, efektivity a bezpečnosti při řízení výrobních i nevýrobních procesů. „V současnosti de facto vytváříme zcela novou infrastrukturu a nové paradigma zpracování dat,“ vysvětluje Marián Bolebruch.

Práce s cennými daty

Praxe ukazuje, že žádná data nejsou zbytečná. V mohelnickém závodě se proto rozhodli jít cestou sběru všech dat, která jsou dostupná. Na základě jejich analýzy se pak rozhodují, jak s nimi dál naloží. Pokud se zjistí, že jich není dostatek, dotyčný stroj či technologii osadí další senzorikou. Data, která naopak nejsou aktuálně potřebná, ukládají pro možné použití v budoucnu. Při změně technologie, její části, výrobního postupu nebo legislativy získají tyto data na významu a mohou hrát významnou roli při simulacích a aplikování změn apod.

Data, která přicházejí z výroby nebo logistiky, tzv. syrová (raw) data, se dále odesílají do střední Edge vrstvy datového systému. Zde nastává předzpracování dat podle kritérií, která se určují na základě zkušeností například z podobných případů užití. Data, která jsou vyhodnocena jako relevantní, se odesílají do nejvyšší vrstvy, kterou představuje cloudová platforma MindSphere. Do MindSphere však nepřicházejí pouze data sesbíraná ze strojů, technologií a jiných aplikací; velké množství se jich generuje také výpočty, nebo jsou výsledkem komplexních algoritmů včetně užití umělé inteligence. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí a proměnit je v „chytrá data“. V mohelnickém závodě MindSphere tvoří jádro nově vytvářeného ekosystému, a podnik intenzivně pracuje na implementaci nových MindSphere aplikací, funkcionalit a služeb.

Digitalizace závodu s dlouhou tradicí

Výrobní závod Siemens Elektromotory Mohelnice patří v Evropě k těm největším, součástí výrobní technologie je více než tři tisíce strojů. Zde se také začalo s aktivním sběrem dat a napojením na cloudovou platformu MindSphere s využitím nově navržené architektury.

V současné době se v Mohelnici aktivně pracuje na implementaci MES systému a sytému PreActor pro pokročilé plánování výroby. Byl tam už nainstalován systém řízení údržby Comos, v plánu je migrace SAP do prostředí HANA. V Mohelnici je klíčový i projekt SMART Logistics s využitím systémů optimalizace logických a materiálových toků. I v tomto kontextu se v Mohelnickém závodě začínají využívat AGV a jejich počet poroste.

„Digitalizace je dlouhodobý a nekončící proces,“ podotýká Marián Bolebruch. „Když se podnik rozhodne, že začne investovat do sebe sama, otevírá se mu obrovská příležitost na revizi aktuálního stavu. Teprve potom je možné jasně definovat strategii digitalizace a vytvořit plán, který určuje, jaké procesní či technologické kroky budou vykonány, v jakém pořadí a za jakých podmínek. Důležité je neotvírat příliš mnoho témat najednou a vždy brát v potaz následné kroky. Celý proces je pak řízený a výsledky jednotlivých kroků jsou jasně měřitelné. Digitální transformace má vliv na všechny části výrobního závodu, který v průběhu změny zůstává v režimu plného provozu, tudíž je nezbytné zahrnout do procesu všechny organizační složky závodu,“ vysvětluje šíf mohelnické Siemens Digital Factory.

Elektromotory v tisícovkách kombinací

Mohelnický závod je specifický tím, že zákazníci mají obrovské množství možností, jak si nakonfigurovat elektromotor. Mají k dispozici na 60 tisíc kombinací, což je pro návrháře výrobního procesu extrémně náročné. Tato situace podnítila vývoj zcela nového řešení, které by umožňovalo importovat do návrhů elektromotorů návrhy specifických komponent vytvořené přímo zákazníkem. Takto vytvořená sestava by potom, samozřejmě po předchozí validaci, byla odeslána do výroby. A na konci by zákazník dostal motor, jehož některé součásti si sám navrhl.

„Digitalizace je krásná především tím, že se dotýká úplně všech částí podniku: od výroby přes logistiku, řízení procesů až po administrativu a HR. A takto se k ní také musí přistupovat – jako ke komplexnímu systému, kde má vše vzájemné souvislosti,“ uzavírá Marián Bolebruch.