Jak pokročila digitalizace v českých strojírenských firmách

Pojem digitalizace už v českých průmyslových firmách není velkou neznámou. Jejich zástupci si stále více uvědomují její přínosy a nepostradatelnost pro úspěšnou budoucnost. Jak české společnosti vnímají inovace a trendy Průmyslu 4.0? Jaké výhody v digitalizaci vidí a jakou roli v inovacích hraje motivace zaměstnanců? Na to odpověděl unikátní výzkum realizovaný na začátku letošního roku. Seznamte se s jeho výsledky…

V lednu letošního roku provedla agentura Foresite na zadání společnosti Autodesk unikátní výzkum mezi 150 zástupci průmyslových společností v České republice na téma inovace a digitální transformace. Digitalizace, automatizace, sběr velkých souborů dat z výroby, strojů či produktů, jejich analýza a využití v rozhodování a řízení firem tvoří základ tzv. digitálních továren. Tyto inovace a trendy označované také jako Průmysl 4.0 přinášejí zásadní zlepšení všech podnikových procesů, od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu.

Průzkumu se zúčastnily společnosti ze zpracovatelského průmyslu, výrobci strojů a zařízení a strojírenské podniky. Více než polovina respondentů reprezentovala malé společnosti do 49 zaměstnanců, zhruba čtvrtinu velkých společností (50 a více zaměstnanců) pak tvořily podniky s více než 100 zaměstnanci.

Tempo inovací určují finance a lidský kapitál

Inovace a trendy Průmyslu 4.0 včetně procesů digitalizace a automatizace jsou v českých výrobních firmách, které se průzkumu zúčastnily, vnímány pozitivně. Prakticky každá z firem je už v určité míře implementovala nebo implementovat plánuje. Míra implementace, zkušeností, očekávání a měřitelných efektů inovací a transformací se ale napříč firmami liší.

Zejména větší společnosti dodávající i mimo český trh jsou nejvíce zajedno s tím, že s inovacemi přichází větší flexibilita, efektivita a konkurenceschopnost. Flexibilní výroba je pro digitalizaci strategická, protože umožňuje např. vyrábět v místě spotřeby, propojuje výrobu s procesem vývoje a identifikuje procesy, které lze plně automatizovat.

Problémem při zavádění a plánování inovací ve firmách jsou ve velké míře nedostatečné finanční zdroje. Zatímco celkově problém nedostatku prostředků spojených s digitalizací a inovacemi vnímá 61 % dotazovaných firem, u malých společností tato hodnota dosahuje dokonce 74 %. Především menší firmy se pak do inovací bojí investovat. Naopak společnosti, které už své síly s umělou inteligencí spojily, nejen objevují unikátní konstrukční řešení a získávají náskok před konkurencí, ale pracují také mnohem rychleji a finanční úspory se začínají projevovat už ve stádiích návrhů.

Jak dále výzkum ukazuje, problémem u každé třetí společnosti je nedostatek kvalitních lidských zdrojů a s ním související nutná systematická motivace a edukace zaměstnanců. A v neposlední řadě je zásadní komunikace směrem k zákazníkům. Je důležité si uvědomit, že zákazníci dnes mají vyšší očekávání než dřív – čekají, že jim zakoupené produkty přinesou vyšší hodnotu. Napřímo se propojit se zákazníky, porozumět jejich hodnotám a naplňovat a převyšovat jejich očekávání je nezbytné.

Digitalizace a bezpečnost

Podle zástupců více než dvou třetin malých či lokálních společností je překážkou při výraznější digitalizaci průmyslových podniků v České republice obava o bezpečnost dat. Zároveň téměř dvě třetiny společností s méně než 50 zaměstnanci vnímají nedostatek podpory ze strany státu a veřejných institucí při digitální transformaci. A zejména menší společnosti považují za problém obtížný přístup k cizímu kapitálu (63 %) a nedostatek adekvátně vzdělaných pracovníků (51 %). Jedním z klíčových problémů digitální transformace z pohledu dotazovaných společností je obecná neochota ke změnám v rámci firmy, strach či nedůvěra v inovace.

Přestože se povědomí o digitalizaci a s ní spojenými inovacemi či automatizací výroby zlepšuje, stále ještě panují velké rozdíly ve znalosti a implementaci některých konkrétních řešení zastřešených pojmem Průmysl 4.0. Více než čtvrtina dotazovaných o tomto pojmu slyšela poprvé. Podle očekávání je znalost pojmu podstatně vyšší u zástupců větších společností, které své produkty dodávají na mezinárodní trhy.

Pokud se podíváme na nejčastěji implementovaná řešení v rámci Průmyslu 4.0, zjistíme že 44 % společností má zavedenou automatizaci výroby (68 % u firem s mezinárodním působením) a dalších 7 % se tuto technologii chystá v dohledné době zavést. Následuje simulační software, který snižuje náklady na prototypování a zavádění nových produktů a je implementován u 28 % firem. 3D tisk dnes používá 20 % dotazovaných společností. Poměrně známým pojmem mezi respondenty je také umělá inteligence. Její aktuální využití je ale nízké.

Pozitiva digitální transformace

VYŠŠÍ EFEKTIVITA PROCESŮ VÝROBY je známá pro více než 80 procent dotazovaných firem, které dodávají i mimo český trh a uvědomují si, že pomocí nových technologií dochází k radikálnímu snížení chybovosti ve výrobě. Že dochází ke zkracování výrobního cyklu, to si uvědomuje více než polovina zástupců společností.

ÚSPORA ČASU A PENĚZ přicházející v souvislosti s inovacemi, digitalizací a automatizací výroby je dána zvýšením příjmových příležitostí, jak si uvědomuje více než polovina dotazovaných. Další pozitiva vidí firmy ve snížení produkovaného odpadu a zvýšení efektivity uvádění nových produktů na trh. Redukci celkových nákladů na výrobu či pořízení komponentů pak v souvislosti s digitalizací vnímá 40 % dotazovaných firem.

PERSONALIZACE PRODUKTŮ je důležitá pro více než třetinu firem v Česku, ukazuje výzkum. Dnešní zákazník už totiž nechce žádný univerzální produkt, ale očekává, že mu budou výrobky a služby ušité co nejvíce na míru. Masová kustomizace se tak stává trendem v digitalizační strategii firem. Jako další přínosy digitalizace pak společnosti vidí optimalizaci hmotnosti produktů, snížení počtu používaných komponent, zlepšení možností recyklace nebo snížení škodlivých emisí.

Jak ukazuje výzkum, český průmysl si stále více uvědomuje přínos a nezbytnost zavedení digitalizace do procesu výroby, a to i do té tradiční. Přestože se Česko ocitá na vzestupu zavádění těchto technologií, je stále důležitější prohlubovat povědomí o jejich přínosech pro budoucnost firem. Aby byl tento pokrok co nejefektivnější, je nutné spolupracovat s klíčovými technologickými partnery, výrobci softwaru. Právě ti pomohou nalézt nejlepší řešení firmám na míru a stát se konkurenceschopnějšími na trhu. Kompletní výsledky výzkumu si můžete přečíst ZDE.